Terug naar home

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 1 van 8
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Zorgaanbieder, te weten Stichting De Barrage: de rechtspersoon die een instelling beheert die zorg- en dienstverlening biedt aan zorgvragers met een beperking.
1.2 Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of en een ander bij de zorgvrager betrokkene voor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings- en/of wilsonbekwame zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouder(s)/verzorgers of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een curator, bewindvoerder of mentor in het geval van een meerderjarige zorgvrager.
1.4 Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
1.5 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ-zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak verblijf is aangewezen, wordt de omvang van de geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.
1.6 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een zorgvrager.
1.7 Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking hebbend op een zorgvrager.
1.8 Zorg- en dienstverlening: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
1.9 Persoonlijk Plan: het document waarin de afspraken over de zorg en dienstverlening schriftelijk uitgewerkt worden.
1.10 Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor de zorgaanbieder volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele zorgvrager.
1.11 Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
1.12 De zorgovereenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de zorgaanbieder zich jegens de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.
1.13 Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5 Burgerlijk Wetboek). Een overeenkomst waarbij de zorgaanbieder zich verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbend op een zorgvrager.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg- en dienstverleningsovereenkomsten tussen de zorgvrager en zorgaanbieder.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.
Artikel 3 Zorgovereenkomst
3.1 Het recht op zorg- en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.
3.2 Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door zorgaanbieder en zorgvrager.
3.3 In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de zorgovereenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de zorgovereenkomst. In de zorgovereenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
3.4 In de zorgovereenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager de overeengekomen zorg en dienstverlening vast.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 2 van 8
3.5 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene en bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de zorgovereenkomst.
Artikel 4 Zorgovereenkomst en wetgeving
4.1 Op iedere zorgovereenkomst zijn de normen uit de WGBO van overeenkomstige toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
4.2 De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.
Artikel 5 Beëindiging en opzegging
5.1 De zorgovereenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd;
b. het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;
c. het overlijden van de zorgvrager;
d. een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager uit de instelling van de zorgaanbieder;
e. opzegging; f. ontbinding;
g. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager elders gedwongen wordt opgenomen en de overeengekomen zorg- en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk wordt gestaakt.
5.2 De zorgaanbieder kan de zorgovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de zorgovereenkomst;
c. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of zorgvragers van zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
d. de omvang of zwaarte van de zorg- en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de zorgovereenkomst gaat vallen en de zorgaanbieder en de zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de zorgovereenkomst;
e. op het moment dat de zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening en de zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
f. in geval van surseance van de zorgaanbieder.
5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor zorgvrager.
5.4 In de gevallen genoemd in 5.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de in 5.2 sub e en f genoemde gevallen.
5.5 Indien de zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
5.6 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.7 De zorgaanbieder en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van dergelijke omstandigheden is in ieder geval sprake indien:
a. de zorgaanbieder geheel of gedeeltelijk geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg- en dienstverlening;
b. om andere redenen de omvang of zwaarte van de zorg- en/of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze geheel of gedeeltelijk buiten de reikwijdte van de zorgovereenkomst gaat vallen.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 3 van 8
Artikel 6 Indicatie
6.1 De zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken.
6.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder zijn inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, vraagt de zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de zorgaanbieder een nieuw indicatiebesluit aan bij het indicatieorgaan.
Artikel 7 Informatie
7.1 Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke informatie over de inhoud van de te verlenen zorg- en dienstverlening, waarover de zorgvrager redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de zorgvrager daarom vraagt.
7.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van zorgvrager. De informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg en dienstverlening die zorgvrager krijgt en waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
7.3 Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft de zorgaanbieder de desbetreffende informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel een ander bij de zorgvrager betrokkene. Voordat zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van informatie, raadpleegt hij een andere terzake deskundige hulpverlener.
7.4 Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
7.5 Bij het aangaan van de zorgovereenkomst verstrekt de zorgaanbieder daarnaast informatie over medezeggenschap en de klachtenregeling conform artikel 12, huisregels, protocollen en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.
Artikel 8 Persoonlijk plan en toestemming
8.1 De afspraken over de uitwerking van de zorg en dienstverlening worden neergelegd in een Persoonlijk Plan. Het Persoonlijk Plan wordt spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening gemaakt.
8.2 Het plan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager (of diens wettelijke vertegenwoordiger) tot stand. Door instemming met het plan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het plan.
8.3 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het plan, is – behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
8.4 Het Persoonlijk plan wordt periodiek geëvalueerd. In het plan worden hierover afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
8.5 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de zorgovereenkomst van belang of noodzakelijk acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de zorgovereenkomst of het plan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.
8.6 In geval van een kortdurende zorg en dienstverlening kan zorgaanbieder afwijken van de in dit artikel omschreven uitwerking in een plan.
Artikel 9 Verplichtingen van de zorgaanbieder
9.1 De zorgaanbieder verplicht zich al datgene te doen wat in de uitvoering en het nakomen van de gesloten zorgovereenkomst redelijkerwijs van de zorgaanbieder verwacht kan worden.
9.2 De zorgaanbieder zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering van de gesloten zorgovereenkomst vertraagd of belemmerd wordt.
Artikel 10 Verplichtingen van de zorgvrager
10.1 De zorgvrager werkt mee aan het ontvangen van de zorg en aan het uitvoeren en het nakomen van de gesloten zorgovereenkomst, voor zover dit redelijkerwijs van hem of haar verwacht kan worden.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 4 van 8
10.2 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
10.3 Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.
10.4 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
10.5 De zorgvrager zal zich onthouden van handelingen en beslissingen, waardoor de uitvoering of het nakomen van de zorgovereenkomst vertraagd of belemmerd wordt.
Artikel 11 Dossiervorming, geheimhouding en privacy
11.1 De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorg- en dienstverlening voor zorgvrager. Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager en de gegevens die direct verband houden met de zorg en dienstverlening.
11.2 Het Persoonlijk Plan maakt deel uit van het dossier.
11.3 Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.
11.4 Persoonsgegevens van de zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Bescher-ming Persoonsgegevens.
11.5 De privacy van de zorgvrager wordt binnen De Barrage gewaarborgd middels het privacyreglement van De Barrage. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze overeenkomst. Aan de zorgvrager wordt een afschrift van dit reglement ter beschikking gesteld indien gewenst.
11.6 De Barrage verstrekt de zorgvrager of diens wettelijk vertegenwoordiger, op diens verzoek, inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het dossier, conform het privacyreglement van De Barrage.
Artikel 12 Klachten
12.1 Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) een klachtenregeling vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en is terug te vinden op de website van de zorgaanbieder.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder tekortschieten in de nakoming van de zorgovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te herstellen.
13.2 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat terzake door een door de zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorgovereenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de zorgovereenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de zorgovereenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
13.3 Het bepaalde in artikel 13.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.
13.4 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 13.2. gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.
13.5 De beperking van de aansprakelijkheid van zorgaanbieder zoals bepaald in artikel 13.2 geldt niet voor zover sprake is van zorg in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
13.6 De in de WGBO opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ geldt uitsluitend in situaties waarop in de WGBO van toepassing is.
13.7 De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.
Artikel 14 Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de zorgovereenkomst als gevolg van de aan de zorgaanbieder niet toerekenbare oorzaak, waaronder ziekte en overlijden van gekwalificeerd personeel van de zorgaanbieder, computer-, fax- en modemstoringen, storingen in de levering van energie, waterschade, alsmede andere gelijksoortige oorzaken zowel in de onderneming van de zorgaanbieder als in de onderneming van door de zorgaanbieder ingeschakelde derden.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 5 van 8
14.2 Indien nakoming van deze zorgovereenkomst door overmacht tijdelijk onmogelijk is, dan worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van deze zorgovereenkomst door overmacht onmogelijk is langer duurt dan twee maanden, dan zijn zowel de zorgaanbieder als de zorgvrager gerechtigd de zorgovereenkomst bij aangetekende schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
14.3 Indien nakoming van deze zorgovereenkomst reeds blijvend onmogelijk is of binnen de in het tweede lid vermelde termijn blijvend onmogelijk wordt, dan zijn zowel de zorgaanbieder als de zorgvrager gerechtigd de zorgovereenkomst bij aangetekende schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
14.4 Indien de zorgaanbieder ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is de zorgaanbieder gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden in rekening te brengen bij zorgvrager dan wel zorgkantoor. De zorgvrager is wat betreft het Persoonsgebonden budget gehouden deze rekening te voldoen.
Artikel 15 Huis- en gedragsregels
15.1 Op deze overeenkomst zijn de huis- en gedragsregels van toepassing. Deze regels worden aan de zorgvrager bij het afsluiten van deze overeenkomst ter hand gesteld.
Artikel 16 Betalingen, eigen bijdrage
16.1 Bij levering van zorgverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1, waaronder op basis van een PGB, declareert de zorgaanbieder de overeengekomen zorg- en dienstverlening aan de zorgvrager.
16.2 Op alle zorgverlening voor rekening van de zorgvrager zijn de bijzondere voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van toepassing.
Artikel 17 Nakoming tegenover de wilsbekwame zorgvrager
17.1 Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor het uitvoeren van de zorgovereenkomst. De zorgaanbieder komt de verplichtingen die uit de zorgovereenkomst met de zorgvrager voortvloeien zowel na tegenover de zorgvrager als tegenover diens wettelijk vertegenwoordiger.
17.2 Als een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder is dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
17.3 Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de zorgovereenkomst, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van zorgovereenkomst na tegenover de zorgvrager.
Artikel 18 Nakoming tegenover de wilsonbekwame zorgvrager
18.1 Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de zorgovereenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
18.2 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de zorgovereenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
18.3 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn verplichtingen uit de zorgovereenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, tenzij zorgvrager naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen. In dat geval volgt zorgaanbieder de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
18.4 Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die uit de zorgovereenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de ver-plichtingen die uit de zorgovereenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de volgende personen:
a. de echtgenoot van de zorgvrager;
b. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
c. de levensgezel van de zorgvrager;
d. een ouder van de zorgvrager;
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 6 van 8
e. een kind van de zorgvrager;
f. een broer of zuster van de zorgvrager.
De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.
Artikel 19 Vertegenwoordiging
19.1 Indien de zorgaanbieder, op grond van een zorgovereenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger, onder meer door de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te betrekken.
19.2 De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na ten opzichte van de in artikel 19.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de zorgaanbieder zoals genoemd in artikel 9.
19.3 Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld in artikel 19.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
19.4 De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.1 een verrichting uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
19.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 19.1 worden verondersteld te zijn gegeven.
Artikel 20 Toepasselijk recht
20.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
20.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene en/of bijzondere voorwaarden en de zorgovereenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder is gevestigd.
20.3 In afwijking van het gestelde in artikel 20.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende mediator.
Artikel 21 Annulering
21.1 Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, volgens de hiervoor geldende termijn, door de zorgvrager worden geannuleerd. De zorgaanbieder zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien Bij afmeldingen voor een dagdeel / dagopvang in ieder geval 48 uur van te voren afzeggen; Bij afmeldingen voor logeren in het weekend in ieder geval 14 dagen van te voren afzeggen; Bij afmeldingen voor logeren in vakanties in ieder geval een maand van te voren afzeggen;
21.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 22 Wijzigingen
22.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.
22.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
Artikel 23 Slot
23.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014.
23.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening van Stichting De Barrage’.
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 7 van 8
Bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden)
Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze bijzondere voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op:
a. de zorgvrager met een Persoonsgebonden budget (PGB);
b. de zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB;
c. de zorgvrager die naast Zorg in natura (ZIN) overige zorg of diensten van zorgaanbieder afneemt, waarvoor de AWBZ of het PGB geen financiering bieden.
1.2 In afwijking van artikel 1.8. van de Algemene voorwaarden komt de zorg- en dienstverlening tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. De zorgvrager met een PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan zijn PGB is toegekend en/of de toekenningbeschikking.
Artikel 2 Aanbieding
2.1 Alle door de zorgaanbieder gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
2.2 De zorgvrager is eerst dan gebonden na ondertekening van de zorgovereenkomst door zorgaanbieder en zorgvrager.
Artikel 3 Beheer PGB
3.1 Er wordt verwacht dat het beheer van het PGB door zorgvrager zelf wordt verricht. Behoort dit niet tot de mogelijkheden, dan zal dit door een wettelijke vertegenwoordiger of andere externe organisatie dienen te worden overgenomen. De zorgvrager is hier zelf voor verantwoordelijk.
Artikel 4 Tarieven en kostprijzen
4.1 In de zorgovereenkomst worden het ten aanzien van de zorg en dienstverlening overeengekomen aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging is niet mogelijk, tenzij de zorgaanbieder en de zorgverlener hiermee schriftelijk instemmen.
4.2 Voor zover op de overeengekomen zorg en dienstverlening de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van toepassing is, wordt het tarief bepaald overeenkomstig de WMG.
4.3 De prijzen en tarieven van de overeengekomen zorg en dienstverlening worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of WMG-tarieven.
Artikel 5 Kredietwaardigheid
5.1 Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling.
Artikel 6 Factuur en betaling
6.1 Zorgaanbieder brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de zorg- en/of dienstverlening zijn geleverd, op een factuur bij zorgvrager in rekening.
6.2 De in artikel 6.1. genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
6.3 Indien binnen de termijn van veertien dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan de zorgaanbieder.
6.4 Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
6.5 Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in rekening te brengen.
Artikel 7 Incasso
7.1 Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de zorgvrager.
7.2 Onder redelijke kosten wordt verstaan de tarieven volgens het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak (vindplaats: www.verenigingvoorrechtspraak.nl. onder publicaties).
ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZORG- en DIENSTVERLENING STICHTING DE BARRAGE
Pagina 8 van 8
Artikel 8 Aanvraag (her)indicatie
8.1 De zorgvrager is verantwoordelijk voor de aanvraag van een (her)indicatie.
8.2 De zorgvrager dient voor afloop van de einddatum indicatiestelling een herindicatie aan te vragen. De zorgvrager is verantwoordelijk voor de aanvraag van een (her)indicatie welke ingaat op moment van einddatum van de lopende indicatie.
8.3 Wanneer gedurende de zorgverlening blijkt dat de indicatiestelling niet juist is vastgesteld, is het de verantwoordelijkheid van de zorgvrager om een nieuwe indicatiestelling te verkrijgen.
8.4 Vanaf het moment dat de zorgaanbieder vaststelt dat de indicatiestelling niet (meer) juist is, heeft de zorgaanbieder het recht om de zorgverlening te beperken tot datgene dat op grond van de indicatie wordt gedekt.
Artikel 9 Einde overeenkomst bij PGB
Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub a. van de bijzondere voorwaarden.
9.1 In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de zorgvrager met een PGB dat de overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. intrekking van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor, de overeenkomst eindigt in dat geval met ingang van de dag van intrekking;
b. wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan zorgaanbieder dat hij op grond van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst worden voortgezet;
c. bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
9.2 Zorgvrager dient de zorgaanbieder onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.
9.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4.3 van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.
Artikel 10 Einde overeenkomst bij Particuliere financiering
Deze bepaling is van toepassing op de zorgvrager als bedoeld in artikel 1.1. sub b. en c. van de bijzondere voorwaarden.
10.1 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4 van de bijzondere voorwaarden de overeenkomst opzeggen met in acht name van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij anders overeengekomen. Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief van kracht wordt.